birbank biznes

Xərclər

Əvvəlki illərdə icarəyə götürülən əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər gəlirdən necə çıxılır?

Təmirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması

Müəssisə tərəfindən çəkilən təmir xərcləri hansı formada gəlirdən çıxılır?

Xərclər hansı halda gəlirdən xüsusi çəki əsasında çıxılır?

Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması necə tənzimlənir?

Təmir xərclərinin kapitallaşdırılması necə həyata keçirilir?

Xeyriyyə məqsədi daşıyan xərclər gəlirdən çıxılırmı?

Şadlıq saraylarının hansı xərcləri gəlirdən çıxıla bilər?

Vergi ödəyicisi tərəfindən faktiki çəkilmiş xərclər hansı hallarda gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir?

Vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu?

Əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər?

Əlavə xərclər malların maya dəyərinə aid edilirmi?

Gəlirdən çıxılmayan xərclər bəyannamədə hansı hissədə qeyd edilməlidir?

Əsas vəsaitlərin satışı hansı halda gəlir və ya zərər kimi qəbul edilmir?

Hesablama metodundan istifadə edən vergi ödəyiciləri üçün icarə xərcləri və ödəmə mənbəyindən vergi tutulması

İcarəyə götürən hansı halda xərc sənədi olmadan kommunal xərcləri gəlirdən çıxa bilər?

İcarəyə götürülmüş avadanlığın təmir xərclərini gəlirdən çıxa bilərikmi?

Maya dəyərinin hesablanması zamanı statistik dəyər nəzərə alınmalıdırmı?

Nəqliyyat vasitələrinin təmir və istismar xərcləri

Nəqliyyat vasitəsinin yanacaq xərclərinin gəlirdən çıxılması

Ümidsiz borcların silinməsi barədə

Gəlir və xərclərin uçotunda kassa və hesablama metodlarından istifadə

İcarədə olan binanın təmir xərclərinin hesablanması

İcarəçinin təmir xərcləri bölüşdürülməmiş mənfəətdən silinə bilər?

İcarəyəverən fiziki şəxs E-qaimə verməzsə bu xərc kimi nəzərə alınır?

Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna edilmiş könüllü ödəmələr gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi?

COVID-19 testinə çəkilən xərclər gəlirdən çıxıla bilər?

Mədaxil qəbzləri və kassa çeki əsasında xərclərin tanınması 

Təmirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması

Auditor rəyi malların mədaxilini təsdiq edən sənəd hesab olunurmu?

Gəlirdən çıxılmayan xərclər hansı halda ÖMV-dən azad edilir?

Müəssisələrin gəlirdən çıxılan xərclərinin müəyyənləşdirilməsi

Sosial xarakterli xərclər hansılardır?

Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər

Kreditlərin faizlərinin xərcə aid edilməsi üçün təsdiqedici sənədlər hansılardır?