Dekabr ayında alınmış əsas vəsaitə amortizasiya necə hesablanmalıdır?

birbank biznes

Sual: ARVM 114.3. maddəsinə əsasən Amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normaları aşağıdakı kimi müəyyən edilir: (əsas vəsait)

– 114.3.2. bəndində qeyd edilmişdir ki, maşınlar və avadanlıq – illik 20%-dək amortizasiya edilə bilər. Deyək ki, istehsal avadanlığı 20 Dekabr 2018 tarixində alınmış və həmin tarixdə də istismara verilmişdir.

Sual olunur ki,

1) belə olan halda 2018 -ci il üçün həmin avadanlığa bütün il üçün 20 faiz həddində amortizasiya xərci silinə bilər yoxsa

2) yalnız 2018 ci il 11 gün üçün xərcə silinə bilər. (avadanliq dəyəri 20 % illik amort. normasi / 365 gün 11 gün).

Çünki ARVM-də illik amortizasiya xərcini gəlirdən çıxmamaq üçün hansısa məhdudiyyət yoxdur. Əgər illik amortizasiya normasını gəlirdən çıxmaq olarsa ARVM 108-ci maddəsi ilə ziddiyyət təşkil etmir ki? Belə ki, il sonunda alınan avadanlıq il ərzində istehsal edilən malların istehsalında iştirak etmir.

Cavab: Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə amortizasiya ayırmaları Vergi Məcəlləsinin 114.3-cü maddəsi ilə hər kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üçün müəyyənləşdirilmiş amortizasiya normasını həmin kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə tətbiq etməklə hesablanır.

Amortizasiya hesablanması məqsədləri üçün əsas vəsaitlər (vəsait) üzrə vergi ilinin sonuna qalıq dəyəri hesablanan zaman əsas vəsaitlərin (vəsaitin) əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə (həmin il üçün hesablanmış amortizasiya məbləği çıxıldıqdan sonra qalan dəyər) daxil olmuş əsas vəsaitlərin (vəsaitin) dəyəri, habelə cari ildə təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi əlavə edilir, vergi ilində təqdim edilmiş, ləğv edilmiş və ya qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərin 5 faizindən az olduqda əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri çıxılır.

Göründüyü kimi, hesabat ilində əldə olunan əsas vəsaitin dəyəri amortizasiya hesablanması məqsədilə vergi ilinin sonuna qalıq dəyəri hesablanan zaman əlavə edilir, hesabat ili ərzində alınmış əsas vəsaitlər gəlirin əldə edilməsi məqsədləri üçün istifadə edildiyi halda hesablanmış amortizasiya ayırmaları tam olaraq gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 114.6-cı, 115-ci və 143-cü maddələri.

Mənbə: taxes.gov.az


Bax:


Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *